Bạn có biết bất kỳ thương hiệu độc lập nào thúc đẩy giáo dục như vậy không? bạn có kế hoạch xuất bản các khóa học ở nơi khác không? hoặc bạn nghĩ rằng bạn đã hoàn thành nó?